top of page

Paradoxer

Det finns en mängd paradoxer som illustrerar stora glapp mellan "är" och "bör", dvs. hur det är och hur det borde vara i den praktiska sjukvården. Listan kommer att utvidgas successivt. 

• Patientcentrerad vård

-  Å ena sidanLäkare och vårdpersonal har alltid arbetat patient/person-centrerat, eftersom de handlägger hälsoproblem hos en patient i taget. 

-  Å andra sidanDen fragmenterade vårdorganisationen medför att patient/person-centrerade handläggningar vid konsultationer i öppen vård eller under korta vårdtider på sjukhus har svårt att förbli personcentrerade över tid. Se artikeln till höger. De senaste 10 åren har det talats mycket om att svensk sjukvård har en bristande personcentrering, vilket lett till många projekt och "satsningar" för att sjukvården ska bli mer personcentrerad. Denna har sedan vidgats till begreppet "personcentrering" att även inkludera "patientens berättelse". 

Fortbildning  

-  Å ena sidanDet råder en bred samsyn om att arbete i sjukvården innebär ett "livslångt lärande" i en kunskapsorganisation. 

-  Å andra sidanEfter att läkare erhållit specialistkompetens finns inte längre några formella krav på regelbunden fortbildning. Detsamma gäller övriga vårdyrkesgrupper. Trots all retorik verkar sjukvårdsledningen därför anse att "det går lika bra ändå". Läkare har sedan lång en mycket begränsad fortbildning. Länk

 

Kontinuitet

-  Å ena sidan: Det råder en bred samsyn att det är viktigt med läkarkontinuitet i sjukvården, särskilt för personer med kroniska sjukdomar = vårdens vanligaste patienter.  

-  Å andra sidanEnligt Vårdanalys har Sverige svaga resultat för kontinuitet, såväl vid internationella jämförelser som i Nationell patientenkät, speciellt när det gäller multisjuka äldre och patienter inom psykiatrin Länk.

 

Teamarbete

-  Å ena sidan: Det finns en utbredd samsyn att sjukvård bör bedrivas som teamarbete, dvs som nära samarbete mellan olika vårdyrkesgrupper, t.ex. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister etc. 

-  Å andra sidan: Det finns inga studier angående hur ett vårdteam lämpligen bör vara sammansatt inom olika delar av sjukvården. Detta innebär att de team som förekommer har tillkommit av historiska- och ad hoc skäl, och främst avser vårdyrkesgrupper och inte vilka kompetenser som krävs inom olika vårdverksamheter. Detta har i sin tur lett till onödiga revirproblem och konkurrens om arbetsuppgifter. 

Metodiken är helt annorlunda jämfört med hur team/lag sammansätts inom t.ex. idrotten. 

 

Patientcentrering.jpg
pussel klar.jpg
bottom of page