top of page

Vision 

Min vision för svensk sjukvård

Journal 

Ny journal för hälsoanalys och lärande. 

Principer

Grundläggande principer för

professionell 

styrning av vården 

Logo_Globala_malen_primar.jpg

Visionen i relation till FNs Agenda 2030

Min vision till systemisk helhetslösning för sjukvården ligger i linje med flera av FNs 17

globala mål inom Agenda 2030; främst följande fyra mål:                                            

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

- att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Här ingår 9 delmål, varav visionen särskilt betonar betydelsen av primär, sekundär och tertiär prevention (delmål 3:4 och 3:5) och minskade patientskador, t.ex. läkemedelsbiverkningar (delmål 3:9). 

Kommentar: Dagens olämpliga vårdorganisation, arbetssätt och styrning gör att många människor får en onödigt låg vårdkvalitet och därmed onödigt låg hälsa och välbefinnande. I synnerhet missgynnas personer med en eller ofta flera samtidiga kroniska hälsoproblem av dagens vårdsystem, särskilt multisjuka äldre personer. 

Mål 4: God utbildning för alla

- att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande. 

Kommentar: Efter grundläggande utbildning och ev. specialistutbildning finns ingen krav på regelbundet återkommande, systematisk fortbildning, varken för läkare eller övrig vårdpersonal. Detta stämmer inte med det retoriska talet om vården som lärande organisation och livslångt lärande.

Mål 5: Jämställdhet

- att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Kommentar: Sjukvård i allmänhet och vård av äldre personer i synnerhet avser i hög grad kvinnor: både patienter, anhöriga och personal domineras av kvinnor.

Kvinnor har längre förväntad överlevnad än män, och kommer därför dels att ofta ta hand om sina sjuka makar, dels att leva ensamma efter makens död. 

Det finns flera exempel på att kvinnor diskrimineras jämfört med män: Kvinnor behandlas oftare med läkemedel som kan framkalla beroende, de har längre väntetider på akutmottagningar och klagar oftare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) jämfört med män Länk. Dessutom drabbas kvinnor oftare av upprepat och allvarligt våld i nära relationer Länk

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

- att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

Här ingår 10 delmål, varav visionen särskilt betonar betydelsen av ärlig evaluering på både individ- och grupp-nivå som ansvarsutkrävande på alla nivåer (delmål 16:6). 

Kommentar: Sjukvården kännetecknas av bristande kritisk granskning och uppföljning över tid. På individnivå gäller det fr.a. effekter av diagnostik och behandling/vård av patienter med kroniska hälsoproblem. På gruppnivå gäller det effekter av alla slags politiskt- och förvaltnings-initierade åtgärder, t.ex. lagar, projekt, "satsningar" etc. 

Logo_Globala_malen_primar.jpg
Skärmavbild 2021-01-03 kl. 16.34.57.png
Skärmavbild 2021-01-03 kl. 16.47.00.png
Skärmavbild 2021-01-03 kl. 16.37.31.png
Skärmavbild 2021-01-03 kl. 20.03.38.png
bottom of page