top of page

Vision 

Min vision för svensk sjukvård

Journal 

Ny journal för hälsoanalys och lärande. 

Principer

Grundläggande principer för

professionell 

styrning av vården 

Logo_Globala_malen_primar.jpg

Grundläggande principer för reformering av sjukvården

Problemen i sjukvården kan lösas varaktigt om vi utformar sjukvården som ett sammanhängande system enligt några

grundläggande principer: 

A. Individnivån (patienterna)  

Utformningen av sjukvården måste utgå från individnivån utgående från ​sjukvårdens  huvuduppgift att i samråd med varje

enskild patient hjälpa denne till en så god hälsoutveckling som möjligt över tid. En grundläggande metod för detta är

DBU-modellen: 

 DBU-modellen på individnivå 

All praktisk sjukvård består av tre grundläggande delar: 

•    Diagnostik: Består av en kombination av två faktorer: 

      -    Subjektivt = Patientens upplevelse av sina hälsoproblem (symtom, besvär)

           i sitt sammanhang. 

      -    Objektivt = Bedömning av aktuella diagnoser och patofysiologiska processer.

     Här ingår även en analys av risk- och frisk-faktorer för prevention; såväl

     primär-, sekundär- som tertiär prevention.

•   Behandling/vård: Alla aktuella medicinska behandlings/vård-åtgärder samt

     patientens eventuella egenbehandling, t.ex.

     - Läkemedel

     - Nutrition (mat/näring)

     - Fysisk aktivitet/träning

     - Tekniska hjälpmedel

     - Råd om levnadsvanor

     - Hjälp med aktiviteter i dagliga livet (service eller personlig vård)

•  Uppföljning: Fortlöpande analys av om avsedda behandlings/vård-effekter (grön färg i figuren) uppkommer samt att negativa

     effekter (biverkningar) minimeras (röd färg i figuren). 

     Uppföljningen bör fokusera på kliniskt relevanta utfallsmått (outcome), t.ex.

     - symtom,

     - fysisk funktion/autonomi

     - riskfaktorbelastning etc.   

     men även på administrativa outcome som t.ex. vårdkonsumtion i öppen och sluten vård. 

Bästa tillgängliga evidens ska integreras med klinikerns erfarenhet och omdöme, samt patientens önskemål med fokus på

överblick, integration och koordinering. 

Effekter av en viss typ av behandling/vård varierar ofta mycket för de enskilda patienterna, och det är i regel inte möjligt att före behandlingens start förutse vilken effekt den kommer att få hos en viss person. Detta innebär att varje patient måste följas förutsättningslöst över tid och detta gäller särskilt hög grad vid kroniska sjukdomar. 

 

Medicinskt ansvar

För att hålla ihop DBU-modellen över tid krävs att patienterna har generalistorienterade läkare, som tar ett integrerat

medicinskt ansvar över tid för att integrera och koordinera all diagnostik och behandling inklusive vård och omsorg. 

 

B. Gruppnivån (organisation, arbetssätt, styrning)

Gruppnivån måste anpassas till individnivån med huvuduppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för DBU

för de enskilda patienterna och att handläggningen kan genomföras på ett så smidigt och serviceminded sätt som möjligt.

Analysen av sjukvården som system kan med fördel ske genom att använda DBU-modellen även på gruppnivån.

Under rubriken "Problembild" finns en sådan DBU-analys av dagens sjukvård. 

Skärmavbild 2021-01-04 kl. 16.32.06.png
bottom of page