top of page

PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

Bok "Multisjuklighet hos äldre"

Akner G

Multisjuklighet hos äldre. Analys, handläggning

och förslag om Äldrevårdscentral.

Publicerad av Liber förlag 2004  Länk

droppedImage.png

Sammanfattning 

 

Denna bok innehåller en rikt illustrerad analys av den svenska äldrevårdens organisation och de problem som föreligger vid handläggning av multisjuklighet. Utgångspunkten är den äldre individen och att det är sjukdomar och/eller skador som driver olika funktionsnedsättningar och behov av vård. 

Boken utmynnar i ett förslag om Äldrevårdscentral (ÄVC); en vårdorganisation som är anpassad för vård av äldre personer med komplexa hälsoproblem med integrering av hälsovård och sjukvård.

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

 A revised version of the book was published in English 2011: 

Akner G. 

Book: Multimorbidity in elderly.

Analysis, management and proposal

of a geriatric care center. ​


VDM Verlag Dr. Müller 2011

The book may be ordered here: Link

Bok engelska.jpeg

Summary

 

This book contains a rich illustrated analysis of the organisation of the Swedish elderly care and the problems prevailing in management of multimorbid elderly. The focus is the elderly person and that diseases and/or injuries drive the development and progress of various functional impairments with accompanying need for care. 

The book includes a proposal of an integrated elderly care center; a care organisation that is adjusted for care of elderly persons with complex health problems, where health care and medical/nursing care and closely integrated. 

Recommendations for the book

• Professor Lennart Levi, Stockholm     pdf

• Professor Barbro Westerholm, Stockholm     pdf

• Professor Barbro Beck-Friis, Borensberg     pdf

• Professor Arvid Carlsson, Göteborg     pdf

 

Reviews

• Professor Ove Dehlin, Dept. of Geriatric Medicine, University Hospital, Lund, Sweden. 
   Läkartidningen 2005; 102: 2016

   - in Swedish     pdf

   - in English       pdf

 

• Professor Peter F. Hjort 

   Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2830 (in Norwegian)     pdf

 

• Professor Timo Strandberg and Maija-Liisa Seppänen
   Suomen Lääkärilehti 2007; 51-52: 4792-3

   - in Finnish       pdf

   - in Swedish     pdf

bottom of page